Aydınlatma Beyanı

KFT Makine Mühendislik Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi (“KFT Makine Mühendislik” ya da “Şirket”) olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (KVKK) 10. Maddesi uyarınca kişisel veri işleme faaliyetlerimiz hakkında sizleri bilgilendirmek ve aydınlatmak isteriz.

 • Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

KVKK uyarınca, KFT Makine Mühendislik olarak, veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda açıklanan amaçlar kapsamında, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde işleyebilecek, kaydedebilecek, saklayabilecek, sınıflandırabilecek, güncelleyebilecek ve mevzuatın izin verdiği hallerde ve/veya işlendikleri amaçla sınırlı olarak 3. Kişilere açıklayabilecek/aktarabileceğiz.

 

Ünvanı: KFT Makine Mühendislik Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi
Adresi: Yeşilköy MAH, ATATÜRK CAD, EGS BUSINESS PARK, NO 12/1 , BAKIRKÖY/İstanbul
Mersis Numarası: 548161243800001
Vergi Dairesi / Vergi No: BAKIRKÖY V.D. / 5481612438
İrtibat Numarası 0212 709 74 92
İrtibat Kişisi FARZAD ARABI
E-Mail Adresi [email protected]

 

 

 • Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

Kişisel verileriniz, KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Şirketimizin işletmesel faaliyetlerinin, iş ilişkilerimizin ve insan kaynakları süreçlerinin yürütülebilmesi, ilgili kişilerin taleplerinin karşılanabilmesi, ürün ve hizmetlerin sizlere en uygun biçimde sunulabilmesi, pazarlama ve teknik süreçlerin devamı, Şirketin ticari güvenliğinin sağlanabilmesi için çalışmalarımızın yürütülebilmesi gibi kapsamlarda işlenmekte, işlenme amacıyla uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde saklanmaktadır. KFT Makine Mühendislik tarafından KVKK başta olmak üzere ilgili tüm mevzuatta öngörülen yükümlülüklere uygun hareket edilmektedir. Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere, www.kftmakine.com.tr internet adresinden Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

 

 • Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Açıklanan amaçlar kapsamında işlenen kişisel verileriniz; KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 8. Ve 9. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, KFT Makine Mühendislik tarafından yukarıda yer alan amaçlarla sınırlı olmak üzere; iş ortaklarımıza, hissedarlarımıza, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, özel kişilere, faaliyetlerimizi yürütebilmek amacıyla, destek hizmeti alınan firmalara ve hukuki zorunluluklar ve yasal sınırlamalar çerçevesinde bağımsız denetim şirketlerine aktarılabilecektir.

 • Yurt Dışına Veri Aktarımı

KFT Makine Mühendislik tarafından kişisel verileriniz, KVKK’nın 4/2 maddesinde öngörülen ilkeler ışığında açık rıza temini suretiyle veya 5/2 ve 6/3 maddelerinde öngörülen durumların varlığı halinde, açık rıza temin edilmeksizin ve Kanunun 9. Maddesindeki kurallar uyarınca, Kişisel Verileri Koruma Kurulu (Kurul) tarafından tespit edilecek yeterli korumaya sahip yabancı ülkeler ilan edildikten sonra sadece bu ülkelerde yerleşik kişi ve kuruluşlara, yeterli korumanın bulunmadığı tespit ve ilan edilen ülkeler için ise, Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve ilgili aktarım açısından Kurul’un izninin temin edilebildiği hallerle sınırlı olmak kaydıyla aktarılabilecektir.

 • Kişisel Verilerinizin Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

 Kişisel verileriniz, faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla KFT Makine Mühendislik tarafından farklı kanallar vasıtasıyla ve yukarıda belirtilen hukuki sebeplere dayanarak; sunduğumuz hizmetleri geliştirmek ve ticari faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla toplanmaktadır. Bu çerçevede kişisel verileriniz, KVKK’nın 4/2. Maddesindeki öngörülen ilkeler ışığında açık rıza temini suretiyle veya 5/2 ve 6/3. Maddelerinde öngörülen durumların varlığı halinde açık rıza temin edilmeksizin işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 • KVKK’nın 11. Maddesi Gereği İlgili Kişi Olarak Haklarınız

 Veri sahibi olarak sizler, haklarınıza ilişkin taleplerinizi www.kftmakine.com.tr adresindeki Veri Sahibi Başvuru Formunu doldurup imzalayarak [email protected] adresine iletebilirsiniz. KFT Makine Mühendislik, talebin niteliğine göre, talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, tarafımızca Kurul tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

KVKK’nın 11 .Maddesi Uyarınca Sahip Olduğunuz Haklar Aşağıdaki Gibidir:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını
 • öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini
 • isteme,
 • d ve e bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere
 • bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin
 • kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın
 • giderilmesini talep etme.

 

 • Kişisel Verilerin İşlenmesinde İlgili Kişinin Açık Rızasının Alınması

KFT Makine Mühendislik tarafından işlenecek kişisel veriler, 6698 sayılı Kanun kapsamında ilgili kişinin “açık rızası” alınarak işlenir. Açık rıza; Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve ilgili kişinin özgür iradeyle açıklayacağı rızasını ifade eder. 6698 sayılı Kanunun 5/2 nci maddesi gereğince aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel veriler işlenebilir:

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması,
 • kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

 

 • E-ticaret Siteleri ve E-Satış Yapanlar Ödeme Politikası

İşbu Web sitesi ziyaretçilerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla ve yasal yükümlülüğü çerçevesinde, işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama metninde belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gezinme bilgilerinizi toplayacak, işleyecek, üçüncü kişilerle paylaşacak ve güvenli olarak saklayacaktır. Web sitemizden kredi kartı ile alışveriş yapan müşterilerimiz, IYZICO SANAL POS’unu kullanmak suretiyle; kişisel verilerini IYZICO ile paylaşmaya ve IYZICO tarafından işlenmesine rıza göstermiş sayılır. Bu bakımından, kredi kartı ile alışveriş yapmadan önce https://www.iyzico.com/gizlilik-politikasi sayfasının okunup, incelenmesi gerekir.

* İşbu Aydınlatma Beyanı (Beyan) 10 Ağustos 2021 Salı tarihinde hazırlanmıştır. Beyan metninde herhangi bir değişiklik olması durumunda, işbu Beyanın yürürlük tarihi ve içeriği güncellenecektir.

 

KFT MAKİNE Bizi Ara
KFT MAKİNE WhatsApp
KFT MAKİNE Konum