KVKK Politikası

 • Genel

KFT Makine Mühendislik Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi (“KFT Makine Mühendislik” ya da “Şirket” olarak), Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikamızın amacı, öncelikle özel hayatın gizliliği olmak üzere, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak amacıyla düzenlenen 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (KVKK) ve ilgili mevzuatın somut olarak uygulaması ile ilgili aydınlatıcı olmaktır.

KFT Makine Mühendislik Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi de burada belirlenen ilkeler doğrultusunda kişisel verilerin işlenmesi ve korunması bakımından gerekli her türlü idari ve teknik tedbir alınacak, çalışanların farkındalığının sağlanması için sistem kurulacak ve işe yeni başlayacak çalışanlar için gerekli bilgilendirme süreçleri işletilecek, gerekli bildirim ve uyarılar yapılacaktır.

 • Kişisel Bilgi İşleme

KFT Makine Mühendislik Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi, başta Anayasa olmak üzere, Kişisel Verilerin Korunması Kanununa uygun olarak kişisel verilerin işlenmesinde aşağıda belirtilen ilkelere uygun hareket etmektedir.

 • Kişisel bilgiler yalnızca, Anayasa ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununda belirtilen işlemleri gerçekleştirmek üzere, veri işleme yetkilisi tarafından işlenir.
 • Kişisel bilgiler, bilgi sahipleri ile yapılan sözleşmede belirtilen işlemlerin yapılması amacıyla işlenir.
 • Kişisel veriler belirlenen amaçlar doğrultusunda elverişli bir şekilde işlenir.
 • Kişisel veriler, tüm kanun ve mevzuata uygun olarak işlenir.
 • Mevzuattaki değişiklik olması halinde, kişisel bilgilere ekleme yapılması gereken hallerde, bilgi sahibine açıklama yapılır.
 • KFT Makine Mühendislik Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 4. Maddesine uygun olarak, kişisel verilerin işlenmesi konusunda, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve güncel, belirli, açık ve yasal amaçlarla, sınırlı ve ölçülü bir biçimde kişisel veri işleme faaliyetinde bulunur.
 • KFT Makine Mühendislik Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 4.ve 7. Maddelerine uygun olarak, işlediği kişisel verileri, yalnızca ilgili mevzuat ve kanunlarda öngörülen veya kişisel veri işleme amacının gerektirdiği süre kadar muhafaza eder.
 • KFT Makine Mühendislik Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketide tutulan her kişisel veriye, her çalışanın erişim imkânı bulunmamaktadır.

 

 • Kişisel Bilgilere Erişim Ve Paylaşım

– KFT Makine Mühendislik Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi de kişisel bilgiler, Anayasa ve yasalardaki zorunluluk hallerinde, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa uygun olarak paylaşılır.

– Kişisel bilgiler paylaşılmadan önce, paylaşılan tarafın kişisel bilgilere erişme yetkisi, kimlik

bilgileri gibi bilgiler alınır, doğrulanır ve paylaşımla ilgili kayıtlar alınır.

– Yasal değişiklik hallerinde, yeni kişisel bilgi paylaşımı amaçlarının oluşması gibi durumlarda, hesap sahibine bu durum açıklanır.

– Yasal ve hukuka uygun kişisel veri işlem amaçları doğrultusunda aşağıda belirtilen Kişisel

Verilerin Korunması Kanununun 5. Maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından bir veya birkaçına dayalı ve sınırlı olarak kişisel verileri üçüncü kişilere aktarabilir:

 • Kişisel veri sahibinin açık rızası var ise,
 • Kanunlarda kişisel verinin aktarılacağına ilişkin açık bir düzenleme var ise,
 • Kişisel veri sahibinin veya başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu ise veya rızasının hukuki geçerliliği bulunmuyorsa,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verinin aktarılması gerekli ise,
 • KFT Makine Mühendislik Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi nin hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için zorunlu ise,
 • Kişisel veriler, veri sahibi tarafından alenileştirilmişse,
 • Kişisel veri aktarımı bir hakkın kurulması, kullanılması veya korunması için zorunlu ise,
 • Kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, KFT Makine Mühendislik Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketinin yasal menfaatleri için kişisel veri aktarımı zorunlu ise,
 • KFT Makine Mühendislik Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi de, kişisel bilgilere fiziksel ve bilişim sistemi üzerinde kimlerin hangi yetkilerle eriştiği bilgisi, kişisel bilgi envanterinde tutulur. Yetkilendirilmiş KFT Makine Mühendislik personeli, sadece yetkileri dahilinde kişisel bilgilere erişir.

 

 • Tanımlar

 

6698 sayılı Kanun

7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan,

24 Mart 2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması

Kanunu

Açık Rıza

Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür

iradeyle açıklanan rıza

Anonim Hale Getirme

Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette

kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle

ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesi

Çalışan Adayı

KFT Makine Mühendislik ile hizmet akdi bulunmayan ancak CV göndererek veya

başka yöntemlerle iş başvuru yapan kişiler

Çalışan/Çalışanlar Şirket’in istihdam ettiği kişileri ifade eder

İş birliği İçinde Olduğumuz

Kurumların Çalışanları, Hissedarları

Ve Yetkilileri

İş ortakları ve tedarikçiler gibi KFT Makine Mühendislik’in ticari iş ilişkisi

içerisinde bulunduğu kurumlarda çalışanlar, bu kurumların

hissedarları ve yetkilileri olan gerçek kişiler

Kişisel Veri Kişisel Veri Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi
Kişisel Verilerin İşlenmesi Kişisel veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem
Kurul Kişisel Verileri Koruma Kurulu
Kurum Kişisel Verileri Koruma Kurumu
Müşteri KFT Makine Mühendislik’in sunduğu ürün ve hizmetlerden yararlanan gerçek kişiler
Özel Nitelikli Kişisel Veri

İşlenilmeleri halinde ilgililerinin mağduriyetine sebep olabilecek

nitelikte olan ırk, etnik köken, siyasî düşünce, felsefî inanç, din,

mezhep veya diğer inançlar, kılık kıyafet, dernek, vakıf ya da

sendika üyeliği, sağlık veya cinsel hayata ilişkin veriler, ceza

mahkumiyeti ve güvenlik tedbirlerine ilişkin veriler ile biyometrik

ve genetik veriler

Potansiyel Müşteri

KFT Makine Mühendislik’in sunduğu ürün ve hizmetleri kullanma ilgisini gösteren,

bu ilgiye sahip olabileceği ticari teamül ve dürüstlük kurallarına

uygun olarak değerlendirilmiş veya ürün ve hizmet talebinde

bulunmuş gerçek kişiler

Şirket/KFT Makine Mühendislik KFT Makine Mühendislik Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi
Şirket Hissedarı KFT Makine Mühendislik’in hissedarı olan gerçek kişiler
Şirket Yetkilisi KFT Makine Mühendislik Yönetim Kurulu üyesi veya diğer yetkili gerçek kişiler
Üçüncü Kişi

Aile üyeleri, kefil, basın mensupları gibi KFT Makine Mühendislik tarafından yukarıda

bahsi geçen taraflarla arasındaki ticari işlem güvenliğini sağlamak

veya bahsi geçen kişilerin haklarını korumak ve menfaat temin

5 etmek üzere kişisel verileri işlenen ve diğer veri sahibi

kategorilerine dahil olmayan gerçek kişiler

Veri İşleyen

Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel

verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi

Veri Kayıt Sistemi

Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği

kayıt sistemi

Veri Sahibi Kişisel verisi işlenen gerçek kişi
Veri Sorumlusu

Kişisel verilerin işlenme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri

kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan

gerçek veya tüzel kişi

Ziyaretçi

KFT Makine Mühendislik yerleşkelerini veya internet sitesini ziyaret eden gerçek

kişiler

 

 • Şirketimizin Yürüttüğü Kişisel Veri İşleme Faaliyetlerine Yönelik Veri Kategorizasyonu

 Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetleri kapsamında; meşru ve hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda, 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından bir veya birkaçına dayalı ve bunlarla sınırlı olarak aşağıda kategorilerine göre gruplandırılmış kişisel veriler işlenmektedir. 

Kişisel Veri Kategorizasyonu

Açıklama

 

 

Kimlik Bilgisi

Ehliyet, nüfus cüzdanı, ikametgâh, pasaport, avukatlık kimliği, evlilik cüzdanı gibi dokümanlarda yer alan kişinin kimliğine dair tüm bilgiler.
İletişim Bilgisi Telefon numarası, adres, e-mail gibi veri sahibiyle iletişim kurulmasına yönelik bilgiler.
Lokasyon Verisi

Kişisel veri sahibinin ürün ve hizmetlerimizi kullanımı

sırasında veya iş birliği içerisinde olduğumuz kurumların

çalışanlarının Şirketimizin araçlarını kullanırken bulunduğu

yerin konumunu tespit eden bilgiler.

Müşteri Bilgisi Ticari faaliyetlerimiz ve bu çerçevede iş birimlerimizin yürüttüğü operasyonlar neticesinde ilgili kişi hakkında elde edilen ve üretilen bilgiler.
Aile Bireyleri ve Yakın Bilgisi Sunduğumuz ürün ve hizmetlerle ilgili veya Şirketin ve veri sahibinin hukuki menfaatlerini korumak amacıyla işlenen kişisel veri sahibinin aile bireyleri ve yakınları hakkındaki bilgiler.
Müşteri İşlem Bilgisi

Ürün ve hizmetlerimizin kullanımına yönelik kayıtlar ile

müşterinin ürün ve hizmetleri kullanımı için gerekli olan

talimatları ve talepleri gibi bilgiler

Fiziksel Mekân Güvenlik Bilgisi

Fiziksel mekâna girişte, fiziksel mekânın içerisinde kalış

sırasında alınan kamera kayıtları, parmak izi kayıtları gibi

kayıtlar ve belgelere ilişkin kişisel veriler

İşlem Güvenliği Bilgisi Kullanıcı adları, şifreler, log kayıtları dahil olmak üzere fiziki ve elektronik ortamda yapılan işlemlerin güvenliğini sağlamak için kullanılan bilgileri ifade etmektedir. (IP adresi bilgileri, internet sitesi giriş çıkış bilgileri, şifre ve parola bilgileri gibi)
Risk Yönetimi Bilgisi

Ticari, teknik ve idari risklerimizi yönetebilmemiz için bu

alanlarda genel kabul görmüş hukuki, ticari teamül ve

dürüstlük kuralına uygun olarak kullanılan yöntemler

vasıtasıyla işlenen kişisel veriler

Finansal Bilgi

Şirketimizin kişisel veri sahibi ile kurmuş olduğu hukuki

ilişkinin tipine göre yaratılan her türlü finansal sonucu

gösteren bilgi, belge ve kayıtlara ilişkin işlenen kişisel

veriler

Çalışan Adayı Bilgisi

Şirketimizin çalışanı olmak için başvuruda bulunmuş veya

ticari teamül ve dürüstlük kuralları gereği şirketimizin insan

kaynakları ihtiyaçları doğrultusunda çalışan adayı olarak

değerlendirilmiş veya Şirketimizle çalışma ilişkisi içerisinde

olan bireylerle ilgili işlenen kişisel veriler

Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi

Hukuki alacak ve haklarımızın tespiti, takibi ve borçlarımızın

ifası ile kanuni yükümlülüklerimiz ve şirketimizin

politikalarına uyum kapsamında işlenen kişisel veriler

Denetim ve Teftiş Bilgisi

Şirketimizin kanuni yükümlülükleri ve şirket politikalarına

uyumu kapsamında işlenen kişisel veriler

Özel Nitelikli Kişisel Veri

Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı,

dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek,

vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza

mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile

biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir.

Pazarlama Bilgisi

Ürün ve hizmetlerimizin kişisel veri sahibinin kullanım

alışkanlıkları, beğenisi ve ihtiyaçları doğrultusunda

özelleştirilerek pazarlamasının yapılmasına yönelik işlenen

kişisel veriler ve bu işleme sonuçları neticesinde yaratılan

rapor ve değerlendirmeler

Talep/Şikâyet Yönetimi Bilgisi

Şirketimize yöneltilmiş olan her türlü talep veya şikâyetin

alınması ve değerlendirilmesine ilişkin kişisel veriler

İtibar Yönetimi Bilgisi

Şirketimizin ticari itibarını korumak maksatlı toplanan

bilgiler ve buna ilişkin oluşturulan değerlendirme raporları

ile alınan aksiyonlarla ilgili bilgiler

Olay Yönetimi Bilgisi

Şirketimizin ticari hak ve menfaatleri ile müşterilerimizin

hak ve menfaatlerini korumak maksatlı gelişen olaylara

karşı gerekli hukuki, teknik ve idari tedbirlerin alınmasına

yönelik olarak işlenen kişisel veriler

 •  Veri Sahibi Kategorileri

İşbu Politika kapsamında kişisel verileri işlenen veri sahipleri; müşteri, potansiyel müşteri, ziyaretçi, üçüncü kişi, çalışan adayı, şirket hissedarı, şirket yetkilisi, işbirliği içerisinde olduğumuz kurumların çalışanları, hissedarları ve yetkilileri olarak sınıflandırılmıştır.

 

Veri Sahibi Kategorizasyonu

Açıklama

 

Müşteri

KFT Makine Mühendislik’in sunduğu ürün ve hizmetlerden yararlanan gerçek

kişiler

Potansiyel Müşteri

KFT Makine Mühendislik’in sunduğu ürün ve hizmetleri kullanma ilgisini

gösteren, bu ilgiye sahip olabileceği ticari teamül ve

dürüstlük kurallarına uygun olarak değerlendirilmiş veya

ürün ve hizmet talebinde bulunmuş gerçek kişiler

Ziyaretçi

KFT Makine Mühendislik yerleşkelerini veya internet sitesini ziyaret eden gerçek

kişiler

Üçüncü Kişi

Aile üyeleri, kefil, basın mensupları gibi KFT Makine Mühendislik tarafından

yukarıda bahsi geçen taraflarla arasındaki ticari işlem

güvenliğini sağlamak veya bahsi geçen kişilerin haklarını

korumak ve menfaat temin etmek üzere kişisel verileri

işlenen ve diğer veri sahibi kategorilerine dahil olmayan

gerçek kişiler

Çalışan/Çalışanlar Şirket’in istihdam ettiği kişileri ifade eder
Çalışan Adayı

KFT Makine Mühendislik ile hizmet akdi bulunmayan ancak CV göndererek veya

başka yöntemlerle iş başvuru yapan kişiler

Stajyer

 

Şirket’te staj yapmak üzere kabul edilen veya staj başvurusu değerlendirilen kişileri ifade eder
Talepte Bulunanlar Şirket’in web sitesi üzerinden iletişim formunu doldurarak Şirket ile iletişime geçen ve talepte bulunan kişileri ifade eder
Şirket Hissedarı KFT Makine Mühendislik’in hissedarı olan gerçek kişiler
Şirket Yetkilisi KFT Makine Mühendislik Yönetim Kurulu üyesi veya diğer yetkili gerçek kişiler

İş birliği İçinde Olduğumuz

Kurumların Çalışanları, Hissedarları

Ve Yetkilileri

İş ortakları ve tedarikçiler gibi KFT Makine Mühendislik’in ticari iş ilişkisi

içerisinde bulunduğu kurumlarda çalışanlar, bu kurumların

hissedarları ve yetkilileri olan gerçek kişiler

 • Paylaşılan Taraf Kategorileri

6698 sayılı Kanun’un genel ilkeleri ile 8. ve 9. maddelerinde yer alan kişisel veri işleme şartları dahilinde; KFT Makine Mühendislik tabloda açıklanan kapsamda veri sahiplerinin kişisel verilerini aşağıdaki üçüncü taraflara aktarabilmektedir:

 • İş ortakları
 • Tedarikçiler
 • KFT Makine Mühendislik iştirakleri
 • KFT Makine Mühendislik hissedarları
 • Kanunen yetkili kamu kurumları
 • Kanunen yetkili özel kurumlar

 

 • Kişisel Bilgi Sahibinin Haklarının Korunması

 Kişisel bilgi sahiplerinin Kişisel Verilerin Korunması Kanununa göre aşağıda belirtilen hakları vardır:

 • Kişisel bilginin hangi amaçla toplandığını ve kullanılacağını bilmek,
 • Kişisel bilginin kimlerle paylaşılabileceğini bilmek,
 • Kişisel bilgiye kimlerin erişebileceğini bilmek,
 • Kişisel bilginin nasıl saklanacağını bilmek,
 • Kişisel bilginin ne kadar süre tutulacağını bilmek,
 • Kişisel bilginin nasıl arşivleneceğini bilmek,
 • Kişisel bilginin nasıl imha edileceğini bilmek,
 • Bu konuda talebini ve şikayetini KFT Makine Mühendislik’e nasıl ileteceğini bilmek.

Kişisel bilgi sahibine hakları, sözleşme yapılırken ve açık rıza alınırken açıklanır.

Kişisel bilgi sahiplerinden gelen şikayetler değerlendirilerek cevaplanır.

 • Şirket Tarafından Sunulan İnternet Bağlantısından Yararlanan Veri Sahiplerinin İnternet Erişim Kayıtlarının İşlenmesi

Şirketimiz yerleşke ve tesislerinde talep eden ziyaretçilere internet erişimi sağlanabilmektedir. Şirketimiz tarafından güvenliğin sağlanması amacıyla ve erişim sağlayıcı olarak 5651 sayılı Kanun’dan doğan hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi adına internet erişim kayıtlarının loglanması yoluyla kişisel veriler işlenmektedir.

Bu çerçevede tutulan erişim kayıtlarına sınırlı sayıda çalışanının işlenme amacıyla bağlantılı olarak erişimi bulunmaktadır. Şirket, internet erişim kayıtlarının güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır. Şirketimize ait KFT Makine Mühendislik web sitesini ziyaret eden veri sahiplerinin site içerisindeki hareketleri, alışveriş deneyimlerini kolaylaştırmak, pazarlama faaliyetinde bulunmak gibi amaçlarla çerezler kullanılarak izlenmektedir. Kişisel verilerin bu kapsamda işlenmesi, www.kftmakine.com.tr  İnternet Sitesi Gizlilik/Çerez Politikası’yla yönetilmektedir.

 

 • Güvenliğin Sağlanması Amacıyla Şirket Yerleşkeleri ve Tesislerinde Yürütülen Kişisel Verilerin İşlenmesi Faaliyetleri

 Şirketimiz hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temini amacıyla; Şirket yerleşkeleri ve tesislerinde kapalı devre kamera sistemi (CCTV) ile görüntü alınması, Şirket yerleşkeleri ve tesislerine girişlerde kayıt oluşturulması ve ziyaretçilerin internet erişim kayıtlarının tutulması yollarıyla kişisel veri işlemektedir.

 

 • Kapalı Devre Kamera Sistemi (CCTV) ile Görüntü Alınması

Şirket yerleşkeleri veya tesislerinin fiziki güvenliğinin temini, olay halinde müdahale ederek etkin kriz yönetiminin sağlanması, Şirket tarafından sunulan hizmetlerin kalitesinin artırılması kapsamında ve bu Politika’da sıralan amaçlarla sınırlı olarak KFT Makine Mühendislik tarafından kapalı devre kamera sistemi ile görüntü alarak kişisel veri işleme faaliyeti yürütülmektedir. CCTV ile görüntü alınmasına ilişkin olarak veri sahipleri ve kamuoyunun işbu Politika ile bilgilendirilmesinin yanında, görüntü alınan alanların girişinde izleme yapıldığına dair aydınlatma notu kullanılır. Dijital ortamda kaydedilen ve saklanan kayıtlara sınırlı sayıda çalışanının işlenme amacıyla bağlantılı olarak erişimi bulunmaktadır. Kamera görüntüleri, taşeron güvenlik firmasına ve mevzuata uygun olarak yetkili kamu kurumlarına aktarılabilmektedir.

 

 • İdari Tedbirler
 • Çalışanların kişisel verilere hukuka aykırı erişimi engellemek için alınacak teknik tedbirler konusunda eğitilmesi,
 • Çalışanların öğrendikleri kişisel verileri 6698 sayılı Kanun hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklayamayacağı ve işleme amacı dışında kullanamayacağı ve bu yükümlülüğün görevden ayrılmalarından sonra da devam edeceği konusunda bilgilendirilmesi ve bu doğrultuda kendilerinden gerekli taahhütlerin alınması,
 • İş birimi bazlı hukuksal uyum gerekliliklerine uygun olarak Şirket içinde kişisel verilere erişimin işlenme amaçları da göz önüne alınarak sınırlandırılması,
 • Kişisel verilerin aktarımı halinde, kişisel verilerin aktarıldığı kişiler ile Şirketimiz arasında akdedilmiş olan sözleşmelere, kişisel verilerin aktarıldığı tarafın veri güvenliğini sağlamaya yönelik yükümlülükleri yerine getireceğine ilişkin kayıtlar eklenmesi.

 

 • Kişisel Bilgi Toplama

 Kişisel bilgi, KFT Makine Mühendislik Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi ile yapılan sözleşme ve iş başvurusu sırasında ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanuna göre toplanır.

Kişisel bilgiler sadece KFT Makine Mühendislik Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi tarafından görevlendirilen yetkili kişiler tarafından toplanabilir.

Kişisel bilgiler alınmadan önce, bilgilerin ne amaçla alındığı, hangi işlemlerde kullanılacağı, kimlerle paylaşılacağı, bu hususlarla ilgili bilgi almak için nerelere başvurabileceği kişisel bilgi sahiplerine açıklanır. Kişisel bilgi sahibinin bu açıklamayı onaylamasından sonra başvuru sözleşmesini imzalar ve kişisel bilgileri alınır.

Kişisel bilgi sahibinin kişisel bilgileri alınmadan, bilgilerin ne amaçla alındığı, hangi işlemlerde kullanılacağı, kimlerle paylaşılacağı bu konuda bilgi almak için nerelere başvuracakları KFT Makine Mühendislik Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi ‘nin web sayfasında yayınlanır.

Alınan kişisel bilgilerin doğruluğu ve güncelliği, kişisel bilgi sahibinin sorumluluğudur.

Yasalardaki değişiklikler nedeniyle, kişisel bilgi sahiplerinden yeni bilgilerin alınması, kişisel bilgilerin kullanım amaçlarına eklemeler olması halinde, bilgi sahibine bu durum açıklanır.

KFT MAKİNE Bizi Ara
KFT MAKİNE WhatsApp
KFT MAKİNE Konum